Tåler Korsvikfjorden nye utfyllinger og 200% økning av antall båtplasser?

Nåværende reguleringsplaner viser at over 12 000 kvadratmeter av Korsvikfjorden er regulert til fremtidig utfylling. I tillegg kommer 122 regulerte båtplasser og 272 planlagte båtplasser. Kartet viser den fremtidige fjorden som den er planlagt.

Det er tydelig at Korsvikfjorden vil se helt anderledes ut fra i dag om alle planlagte prosjekter får fritt spillerom. Spesielt vil stranden og badeplassen lide under foruensningen som kommer av småbåthavner. Kartet viser også tang- og tarebelter med arter som er rødlistemerket og utrydningstruet. Bygging av ny småbåthavn vil gjøre uopprettelig skade på økosystemet i fjorden. Spesielt kan ødeleggelse av ålegresset gå utover torskebestanden, da ålegress er gyteplass for torsk.

Hjelp våre lokalpolitikere til å se summen av alle planene for Korsvikfjorden og miljøskadene det vil resultere i. Det vil være avgjørende for fjordens fremtid.

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic